dla osób z dysfunkcją słuchu dla osób z dysfunkcją słuchu
dostępne architektonicznie dostępne architektonicznie

Czy woda w mieście jest potrzebna? Dlaczego jest jej coraz mniej? Czy woda może się nam skończyć? Jak zaradzić tym problemom?

Kryzys klimatyczny, susza, pustynie miejskie, betonowanie miast, problem z dostępem do wody w wielu miejscach kraju sprawiają, że coraz częściej te pytania pojawiają się w naszym życiu.

Podczas warsztatów uczestniczki i uczestnicy zastanowią się nad hasłami związanymi z ochroną wody, dbaniem o zrównoważone korzystanie z jej zasobów oraz zwrócenie uwagi na dobre praktyki urbanistyczne uwzględniające wodę i jej retencję. Następnie wspólnie stworzymy transparent w technice cyjanotypii i zaprotestujemy, wchodząc z nim do rzeki Cybiny w ramach europejskiej akcji BIG JUMP dla czystych rzek.

Informacje o projekcie „BIG JUMP”

Technika cyjanotypii, korzystając jedynie z promieni słońca, daje możliwość uzyskania pięknych obrazów w kolorze indygo, kojarzących się z wodą. Pokryta emulsją światłoczułą tkanina z hasłami na transparent zostanie naświetlona i stanie się transparentem/manifestem stworzonym rękoma uczestniczek i uczestników. Działanie to będzie miało formę performansu, a wypełniony hasłami kawałek tkaniny na stałe wpisze się w przestrzeń ogrodu EOD, manifestując idee związane z ochroną wody. Dodatkowo każda uczestnicząca osoba wykona własną odbitkę z wybraną z ogrodu rośliną i zabierze ją do domu.

Spotkanie odbywa się dwa razy, o 12:00 oraz 14:30 w Eksperymentalnym Ogrodzie Dziedzictwa
(wejście od ul. Ostrówek).

Prowadzenie: Sara Grolewska, Anna Gruszka / Dziewczyny w Naturze

UWAGA: BRAK WOLNYCH MIEJSC.

 

Zapewniamy możliwość udziału osobom niesłyszącym, poprzez obecność tłumacza PJM. Miejsce warsztatów jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

Więcej o projekcie „Brama otwarta na rzekę”

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Brama otwarta na Rzekę”, realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna.”

Cykl Rzeka Żywa 2022

WALKA O WODĘ – manifest należy do cyklu Rzeka Żywa 2022

Temat rzeki jest nam bardzo bliski, dlatego w tym roku cykl Rzeka Żywa dotyczy projektu „Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu”.

Naszym celem jest stworzenie warunków do edukacji poprzez doświadczanie i przebywanie blisko rzeki. Projekt ma charakter partnerski i realizowany jest wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa.