dla osób z dysfunkcją słuchu dla osób z dysfunkcją słuchu
dostępne architektonicznie dostępne architektonicznie
Wiecie, czym jest uprawa biodynamiczna? Jedną z jej cech charakterystycznych jest wykorzystywanie wpływu faz księżyca na wzrost roślin.

 

Uprawy biodynamiczne są ekologiczne, nie wykorzystuje się nawet naturalnych herbicydów, nie pieli się grządek, pozwala się przyrodzie samej regulować swój rytm, zwiększając tym samym bioróżnorodność. W ramach spotkania uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z regułami siewu i uprawy roślin w zgodzie z fazami księżyca, a potem będą mogli i mogły samodzielnie sprawdzić w ramach eksperymentu, czy przynoszą one rezultaty.

Każda osoba otrzyma od nas ankiety, szczepki i nasiona oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu we własnych domach, a uzupełnione ankiety z wynikami badań będzie można odesłać mailowo.

Spotkanie odbywa się dwa razy: o godzinie 16:00, a następnie o godzinie 18:00, w Eksperymentalnym Ogrodzie Dziedzictwa przy Bramie Poznania (wejście od ul. Ostrówek).

  • prowadzenie: Anna Gruszka (Dziewczyny w Naturze)
  • czas trwania jednego spotkania: 1,5-2 godziny
  • odbiorcy: bez ograniczeń; osoby poniżej 12 roku życia zapraszamy z opiekun(k)ami
  • limit osób uczestniczących: 15
  • zapisy: dziewczynywnaturze@gmail.com

Zapewniamy możliwość udziału osobom niesłyszącym poprzez obecność tłumacza PJM. Miejsce warsztatów jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Brama otwarta na Rzekę”, realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna.”