Od stycznia do marca prezentowaliśmy w Bramie Poznania wystawę „Sceny nieistotne”, na którą składały się kolaże zestawiające postacie z fotografii Jana Kurka.

Jan Kurek bez żadnych nadziei na publikację swoich fotografii, dokumentował przedpołudniowe spacery po ulicach Łazarza z lat 1967-1969. Rejestrował codzienne wydarzenia uliczne nie mieszczące się w oficjalnym sposobie prezentowania świata. Jako operator telewizyjny znał doskonale wytyczne określające co, w jaki sposób, dlaczego i po co – należy pokazywać w mediach. Łazarska rzeczywistość, jaką bez pretensji i na własne potrzeby fotografował odpoczywając jednocześnie od propagandowej wizji świata, nie mieściła się w tych ramach. Nie ma tam doniosłych wydarzeń, nie ma ilustracji problemów politycznych, nie ma postaci zasługujących na upamiętnienie. Ten świat nie miał trafić do opracowań historycznych. Jako szary i zwykły, nie był wart uwagi.

Łazarska codzienność

Bezpretensjonalna dokumentacja porannych przechadzek rejestruje cały inwentarz Łazarskich postaci zasiedlających ten czas i miejsce. W ramach wystawy „Sceny nieistotne”  zbudowaliśmy z nich opowieść o ludziach załatwiających swoje sprawy umykające historii, o prowincjonalnej codzienności Łazarza, pozornie niewartej uwagi. W formie przestrzennych kolaży, prezentowaliśmy współczesną interpretację tej rzeczywistości, pozostającej w opozycji do wielkiej historii, do oficjalnych kryteriów oceny tego co ważne, warte uwagi, słuszne i właściwe.

zdjęcia: 
Jan Kurek

kurator: 
Michał Sita

aranżacja: 
Anna Pilawska-Sita

identyfikacja: 
Olga Beyga

koordynacja: 
Olga Tarczyńska-Polus

produkcja: 
CTK TRAKT, Dyrektor Robert Mirzyński 

Scenes of no importance

Here is an exhibition that is not to be missed: “Scenes of no importance”, a display of collages featuring people in photographs by Jan Kurek, to be held in the Porta Posnania building from January to March.

With no expectations whatsoever of having his pictures published, Jan Kurek kept a photographic record of his morning strolls along the streets of the Łazarz district of Poznań between 1967 and 1969. His focus was on the part of street life that fell outside of the scope of interest of official media. As a TV vision engineer, he was familiar with the standing guidelines on what to show in the media, how to present it and why. None of the realities of Łazarz, which he portrayed without pretense, for his own contentement and as a means of escaping from the view of the world purveyed in propaganda coverage, fit into this framework. His depictions feature no momentous events, no illustrations of political issues, and no prominent figures that deserve to be commemorated. Too colorless and ordinary to be deemed noteworthy, the world he portrayed was never destined to be preserved in the annals of history.

In his unpretentious chronicles of morning perambulations, Jan Kurek shows a menagerie of Łazarz characters that populate a particular time and space. The “Scenes of no importance” exhibition uses them to tell stories of people going about their daily business under the radar of history, enwrapped in the largely insignificant provincial life of the Łazarz district. In the form of spatial collages, the exhibition presents a contemporary interpretation of a life that unfolds on the flip side of big history, a life that fails to meet the official criteria of what is important, noteworthy, proper and pertinent.

photographs: 
Jan Kurek

curator: 
Michał Sita

arrangement: 
Anna Pilawska-Sita

visual identity design: 
Olga Beyga

coordination: 
Olga Tarczyńska-Polus

cooperation:
Wirtualny Łazarz

production: 
CTK TRAKT