dla osób z dysfunkcją słuchu dla osób z dysfunkcją słuchu
dostępne architektonicznie dostępne architektonicznie

Zapraszamy na warsztaty pod hasłem „Bunt roślin – partyzantka ogrodnicza w służbie klimatu”, podczas których dowiemy się, jak można przeciwdziałać zmianom klimatycznym w za pomocą ogrodnictwa. Warszat odbywa się w ramach projektu „Brama otwarta na rzekę”.

Na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci wraz z opiekunami, młodzież oraz osoby dorosłe.

Spotykamy się o 12:00 oraz 14:30 w Eksperymentalnym Ogrodzie Dziedzictwa (wejście od ul. Ostrówek). Warsztaty odbędą się dwukrotnie.

W ramach spotkania porozmawiamy skutkach zmian klimatycznych w miastach, dowiemy się, czym jest guerrila gardening i jak my sami możemy włączyć się w ten ruch, zazieleniając każdą możliwą przestrzeń w mieście. Poszukamy w naszym otoczeniu wytrzymałych gatuków i wykonamy szczepki roślin, które będzie można posadzić na podwórku, przy wydeptanej ścieżce czy na kawałku ziemi w otoczeniu budynków.

Prowadzenie: Sara Grolewska, Anna Gruszka / Dziewczyny w Naturze.
Zapisy: dziewczynywnaturze@gmail.com
Czas trwania: 1,5-2 godziny
Uczestnicy: osoby dorosłe i dzieci (osoby poniżej 12. roku życia zapraszamy z opiekunami)
Limit osób: 15

Zapewniamy możliwość udziału osobom niesłyszącym poprzez obecność tłumacza PJM. Miejsce warsztatów jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Brama otwarta na Rzekę”, realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna.