Fundacja ZEFIR ma zaszczyt zaprosić na zbiorową wystawę szkoły rysunku i malarstwa dla dzieci DA VINCI pod tytułem „ŚWIAT OCZAMI DZIECKA”.

Wernisaż: 1 lutego 2020, godz. 12:00

Plan wydarzenia:
✅ 12:00 - otwarcie wystawy
✅ 12:30 - wykład psychologa „Jak rozwijać kreatywność u dziecka”,  połączony z dyskusją przy herbacie.

Fundacja kreatywnych pomysłów ZEFIR powstała z myślą o integracji i współdziałaniu imigrantów ze Wschodu z obywatelami Polski, o stworzeniu warunków i przestrzeni do dialogu, o wymianie doświadczeń życiowych, poglądów, tradycji i kreatywnych inicjatyw.

Z inicjatywy wiceprezesa Julii Talaieva, która jest psychologiem, arteterapeutą i pasjonatką sztuki, w ramach fundacji powstało Studio Artystyczne „DA VINCI”, które rozwinęło się w osobny samodzielny projekt. W Studio odbywają się warsztaty artystyczne dla dorosłych, zajęcia szkoły rysunku i malarstwa dla dzieci, kursy hobbystyczne, warsztaty arteterapeutyczne. Na zajęciach prowadzące mogą komunikować się w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim jednocześnie, co pozwala nam tworzyć internacjonalne grupy i dodatkowo poszerzyć horyzonty i empatię uczniów.

❇️ Dzięki wsparciu Migrant Info Point oraz Bramy Poznania została zorganizowana niniejsza Wystawa. Na Wystawie „ŚWIAT OCZAMI DZIECI” chcielibyśmy przedstawić prace uczniów szkoły rysunku i malarstwa, którą prowadzi artysta, ilustrator Oksana Matskovich. Pragniemy w ten sposób pokazać, że dzieci patrzą na świat podobnie, niezależnie od narodowości.

Wystawa czynna od 1 lutego do 3 marca 2020.
Adres: Gdańska 2, Poznań

Фундация ZEFIR приглашает Вас на коллективную выставку художественной школы для детей DA VINCI под названием «МИР ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА».

Вернисаж: 1 февраля 2020 в 12:00.

План мероприятия:
✅ 12:00 – торжественное открытие выставки.
✅ 12:30 – лекция психолога "Как развивать креативность ребенка", совмещенная с дискуссией и чаепитием.

Фундация креативных идей ZEFIR была создана для интеграции и сотрудничества мигрантов с Востока с гражданами Польши, для создания условий и пространства для диалога, обмена жизненным опытом, взглядами, традициями и творческими инициативами.

По инициативе вице-президента Юлии Талаевой, психолога, арт-терапевта и энтузиаста искусства, в рамках фундации была создана художественная студия «DA VINCI», которая развилась в отдельный самостоятельный проект. В студии проводятся творческие мастер-классы для взрослых, занятия художественной школы для детей, тематические курсы, мастер-классы по арт-терапии.

На занятиях преподаватели могут общаться на польском, русском и украинском языках одновременно, что позволяет нам создавать интернациональные группы и дополнительно расширять кругозор и эмпатию участников.

❇️ Выставка была организована благодаря поддержке Migrant Info Point и Bramy Poznania. На выставке «МИР ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» мы бы хотели представить работы учеников художественной школы, под руководством художницы, иллюстратора Оксаны Мацькович. Таким образом, мы стремимся показать, что дети смотрят на мир похоже, независимо от национальности.

Выставка продлится с 1 февраля по 3 марта 2020.
Адрес: Gdańska 2, Poznań