Seminarium, organizowane przez CTK TRAKT, Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie oraz Fundację Kolegium Wigierskie, rozpoczęło debatę na temat wyzwań stojących przed instytucjami kultury w Polsce w kształtującym się systemie gospodarki czasu wolnego. W centrum zainteresowania znalazły się muzea, instytucje dobra wspólnego o szczególnym znaczeniu kulturotwórczym.

Jakie są potrzeby związane z przedsiębiorczym gospodarowaniem instytucjami kultury? W jaki sposób można znaleźć balans pomiędzy misją edukacyjną, kulturową, społeczną a presją gospodarczą? Czy te dwie kwestie należy przeciwstawiać?

Wprowadzeniem do debaty jest publikacja Aleksandra Surdeja, profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od 2016 roku przedstawiciel Polski przy OECD w Paryżu. Autor opisuje w niej doświadczenia, przykłady i problemy związane z przedsiębiorczą działalnością muzeów we Francji oraz stawia tezę, iż „dziedzictwo kulturowe i dobra kultury zostały włączane do opartego na zasadach rynkowych procesu rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest to tendencja z jednej strony pozytywna, gdyż otwierająca nowe możliwości eksponowania treści kulturowych i wzbogacania życia ludności, z drugiej ograniczająca, gdyż nakładająca na zarządzających instytucjami kultury konieczność mediacji i równoważenie misji ochrony wartości kulturowych z presją na tworzenie takiej formy oferty kulturowej, która zaspokaja oczekiwania współczesnych społeczeństw” (s. 60).

Seminarium zorganizowane zostało w ramach prac Akademii-Muzeum.

Do pobrania

Partnerzy