[PL] Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości

Poznań, 21-22 października 2021 r.

Ogłaszamy nabór referatów na konferencję

Zapraszamy do zgłaszania referatów na konferencję „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa”, której celem jest omówienie problematyki publicznego dyskursu dziedzictwa. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania są wartości.

Łączenie dziedzictwa ze zbiorem wartości to podstawa klasycznie rozumianej ochrony materialnych, przyrodniczych i niematerialnych śladów przeszłości. Poprzez analizę, komunikację i edukację zasobom przypisywane są różne wartości: te uniwersalne lub kontekstowe, uzależnione od uwarunkowań kulturowych. Te społeczne, funkcjonalne czy symboliczne oraz indywidualne i skojarzeniowe. Część z nich można sytuować w dyskursie ekonomii, inne przynależą do sfery etyki. Wszystkie jednak ujawniają się w relacji z odbiorcą, a tu ważną rolę pośrednika odgrywa interpretacja dziedzictwa.

Zapraszamy profesjonalistów z różnych dziedzin, naukowców i praktyków do zgłaszania propozycji 20-minutowych wystąpień, które dotyczyć będą problematyki wartości w ochronie i interpretacji dziedzictwa. Wystąpienia mogą obejmować zarówno rozważania teoretyczne, jak i refleksje płynące z analizy studiów przypadku z zakresu wystawiennictwa, turystyki, edukacji czy animacji społecznej.

Proponowane zagadnienia to:

 • etyka i filozofia interpretacji;
 • interpretacja w miejscach dziedzictwa;
 • korzenie interpretacji;
 • współczesne trendy i wyzwania w interpretacji dziedzictwa;
 • zarządzanie i organizacja interpretacji;
 • interpretacja dziedzictwa Poznania.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej. 

Propozycje referatów należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy do 31 maja 2021 roku. Informacja o referatach przyjętych przez Komitet Naukowy zostanie wysłana drogą mailową do 30 czerwca 2021 roku.

W ramach konferencji przewidziane są osobne sesje w języku polskim oraz języku angielskim. Konferencja odbywać się będzie w trybie stacjonarnym lub hybrydowym, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologiczno-sanitarnej.  

Opłata za udział w konferencji wynosi 100 zł.

Kontakt: konferencja@pcd.poznan.pl

Formularz zgłoszenia: https://forms.gle/4X9KrJY8v83gpXwf8  

Organizator: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Partnerzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Interpret Europe, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

[ENG] Interpretation for heritage protection. Values

Poznan, Poland, October 21-22, 2021

Call for papers

We are pleased to invite you to submit your papers for the conference titled Interpretation for heritage protection whose aim is to discuss the issue of the public discourse on heritage. The central theme of this year’s meeting are values.

Connecting heritage to a set of values is at the heart of the classically understood protection of natural, tangible and intangible traces of the past. Various values are attributed to the resources through analysis, communication and education. These include both universal as well as contextual values, which depend on the cultural context, but also social, functional and symbolic values as well as individual and associative values. Some of them can be situated in the economic discourse, others belong to the realm of ethics. All of them, however, surface in a relationship with a receiver. It is there that heritage interpretation takes the crucial role of a mediator.

We are pleased to invite professionals from a variety of fields, researchers and practitioners to submit their proposals for 20-minute presentations discussing the issue of values in heritage protection and interpretation. The presentation can be both a theoretical discussion as well as reflection based on an analysis of case studies in the fields of exhibition design, tourism, education and social animation.

Some suggested themes include the following:

 • ethics and philosophy of interpretation;
 • interpretation in heritage sites;
 • roots of heritage interpretation;
 • contemporary trends and challenges of heritage interpretation;
 • heritage interpretation management;
 • interpretation of Poznań heritage.

More information in attached document.

Proposals for papers should be submitted by May 31, 2021 using the following proposal form. Notifications of acceptance will be sent by email by June 30, 2021.

There will be separate sessions in Polish and English during the conference. The conference will be held either on the site or it will take the form of a hybrid event, depending on the epidemiological situation.

The conference fee is PLN 100.

Contact: konferencja@pcd.poznan.pl

Proposal form: https://forms.gle/4X9KrJY8v83gpXwf8

The conference is organised by Poznan Heritage Centre

Partners: National Heritage Institute, Interpret Europe, WSB University in Poznan