Rozwiń sub menu
O projekcie
logotypy unijne

logotypy unijne

Informacja o projekcie Miasta Poznania „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości chrześcijaństwa w Polsce”

 

Beneficjent: Miasto Poznań

Tytuł projektu: „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości chrześcijaństwa w Polsce”

 

Finansowanie: projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Całkowity koszt inwestycji: 98.900.00,00 PLN

Koszty kwalifikowalne: 98.900.000,00 PLN

Poziom dofinansowania: 60 %

Wysokość dofinansowania: 59.340.000,00 PLN (85% EFRR – 50.439.000,00 PLN, 15% BP – 8.901.000,00 PLN)

Okres realizacji projektu: 2009-2014

Umowa o dofinansowanie: podpisanie umowy pomiędzy Miastem Poznań, a Polską Organizacją Turystyczną – 24 lutego 2011 r.

 

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce. Zadaniem Interaktywnego Centrum Historii jest przekazanie turystom niezbędnej wiedzy pozwalającej na odczytanie znaczeń zawartych w przestrzeni kulturowej Ostrowa Tumskiego oraz umożliwienie świadomego przeżywania tych miejsc i właściwej interpretacji związanych z nimi faktów i symboli. Ekspozycja w Centrum Historii zawierać będzie treści pozwalające poznać i zrozumieć ponad 1000-letnie dzieje Ostrowa Tumskiego ze szczególnym uwzględnieniem okresu kształtowania się państwa i chrześcijaństwa w Polsce. Całość będzie bazować na innowacyjnych multimedialnych technikach audiowizualnych, wykorzystaniu makiet, plansz i wizualizacji oraz aranżacji przestrzennych. Prezentacja zostanie zorganizowana w taki sposób, aby poprowadzić widza przez kolejne ekspozycje połączone ze sobą w logiczny, chronologicznie ułożony ciąg.

Udostępnienie interaktywnej, multimedialnej ekspozycji będzie stanowić podstawową usługę kulturalno-turystyczną ICHOT. Jednak zgodnie z założeniami Centrum ma być nowoczesnym obiektem kulturowym, oferującym swoim odbiorcom szeroki program działań. Dlatego działalność podstawowa polegająca na udostępnianiu ekspozycji stałej musi być uzupełniona o różnorodny program działań dodatkowych, które budują wizerunek instytucji i umożliwiają pozyskanie stałych klientów, którzy systematycznie będą do Centrum powracać. Planuje się m.in.:

  • Przygotowywanie i realizację różnych tras zwiedzania ekspozycji i Parku Historycznego (tematyczne, związane ze świętowanymi w danym roku rocznicami, itp) zarówno w formie zwiedzania z przewodnikiem, jak również przygotowywania nagrań do audioguidów;
  • Przygotowywanie i realizację ekspozycji czasowych;
  • Opracowywanie i realizację programu zajęć edukacyjnych (dla grup szkolnych, zajęcia indywidualne, okolicznościowe, dla grup specjalnych);
  • Realizację przedsięwzięć w formie gier i zabaw w oparciu o ekspozycję i park historyczny;
  • Publikację wydawnictw.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia zlokalizowane jest nad brzegami rzeki Cybiny, rozgraniczającej najstarsze części Poznania: Ostrów Tumski i Śródkę. Dzielnice te są fragmentem obszaru, który został zaproponowany we wniosku Prezydenta Miasta Poznania, skierowanym w 2006 r. za pośrednictwem Ministra Kultury RP do Prezydenta RP, o uznanie miasta Poznania za Pomnik Historii. Wniosek w kwietniu br. uzyskał akceptację Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rozporządzeniem Prezydenta RP z 28 listopada 2008r. Poznań został uznany za Pomnik Historii (Dz. U. 219 poz. 1401).

Ostrów Tumski i Śródka są ściśle związane z początkami państwowości i chrześcijaństwa na ziemiach polskich, o czym świadczy wiele zachowanych do dziś zabytków wczesnośredniowiecznych. Unikatowy, historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny jest rezultatem wielowiekowej działalności człowieka i zawiera wysokiej klasy obiekty, reprezentujące różnorodne style sztuki i architektury, wśród których w sposób szczególny wyróżnia się Bazylika Archikatedralna. Charakterystycznym elementem zespołu jest Śluza Tumska, będąca reliktem pruskich fortyfikacji. Bazując na jej dawnym zasięgu i kształcie, przewiduje się wykorzystanie istniejących, XIX-wiecznych  elementów Śluzy Tumskiej wraz z budową nowego obiektu kulturowego na potrzeby organizacji Interaktywnego Centrum Historii.

Niewystarczający sposób ekspozycji dziedzictwa oraz odległość czasowa tematyki sprawiają, że dla przeciętnego turysty historyczny i kulturowy kontekst istniejącej dziś zabytkowej substancji jest mało czytelny. Interaktywne Centrum Historii wychodzi naprzeciw potrzebie wyjaśnienia oraz podkreślenia rangi wydarzeń, miejsc i postaci związanych z Ostrowem Tumskim w sposób wykorzystujący osiągnięcia nowoczesnych technologii informacyjnych.

Przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu polega na budowie Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących pięciu zadań inwestycyjnych:

Budowa Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia.

Na potrzeby ICHOT wybudowany zostanie nowy obiekt kubaturowy, składający się z głównego budynku po stronie Środki, projektowany jako jednobryłowy (z jedną kondygnacją podziemną, przeznaczoną na pomieszczenia techniczne i miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz czterema kondygnacjami nadziemnymi), który powstanie w miejscu dawnego budynku tzw. Śluzy Tumskiej, elementu XIX – wiecznych fortyfikacji Twierdzy Poznań. W ramach projektu planuje się także odrestaurowanie i zaadaptowanie na potrzeby ruchu turystycznego przyczółka Śluzy Tumskiej – jedynego zachowanego do dziś fragmentu fortyfikacji oraz wybudowanie kładki  łączącej oba obiekty – przejścia pieszego ponad rzeką Cybiną (powierzchnia budynku ICHOT to około 4 500m2 netto). W ramach zadania opracowana i zrealizowana zostanie ekspozycja stała ICHOT prezentująca turystom historię i dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w zakresie technologii informacyjnych. Będzie ona wykorzystywać nowoczesne rozwiązania ekspozycyjne i techniczne, dostosowane do wymagań współczesnego turysty. Zadanie obejmuje także zagospodarowanie najbliższego otoczenia obiektu (zieleń, mała architektura).

Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej dla obsługi autobusów turystycznych wraz z wydzielonym dojściem pieszym do ICHOT oraz urządzenie małej architektury i zieleni

Zadanie zakłada budowę punktu obsługi wycieczek obejmującego parking dla autokarów turystycznych wraz z pełnym zapleczem sanitarno – technicznym. Obiekt będzie pełnił funkcję miejsca, w którym grupy turystów, korzystać będą mogły z kompleksowej obsługi sanitarnej, jak też uzyskają pierwsze niezbędne informacje na temat przedmiotu zwiedzania . W ramach zadania zostanie wybudowane także dojście piesze z parkingu do ICHOT, pozwalające na bezpieczną organizację ruchu turystów.

Przebudowa i przedłużenie ulicy Gdańskiej.

Zadanie obejmuje stworzenie dojazdu do ICHOT wraz z organizacją miejsc parkingowych dla turystów indywidualnych oraz wyposażeniem terenu w obiekty małej architektury, zieleń urządzoną i oświetlenie.

Budowa fragmentu promenady spacerowo – rowerowej między ICHOT a mostem bpa Jordana.

W ramach zadania przewiduje się uporządkowanie przestrzeni wschodniego nabrzeża rzeki Cybiny oraz wprowadzone funkcji rekreacyjnych na tym obszarze. Zadanie obejmuje budowę promenady spacerowej wzdłuż Cybiny, łączącej ICHOT z mostem biskupa Jordana, umożliwiającej dogodne dojście do obiektu dla turystów od strony Ostrowa Tumskiego i Środki oraz urządzenie terenów zielonych i umiejscowienie obiektów małej architektury.

Rozbudowa systemu informacji turystycznej Systemu Informacji Miejskiej na Śródce i Ostrowie Tumskim.

 

 

wizualizacja
wizualizacja
wizualizacja
wizualizacja
wizualizacja
wizualizacja
wizualizacja
wizualizacja
wizualizacja
wizualizacja
Bilety on-line
English Version