Rozwiń sub menu
Kierownik administracyjno-techniczny

 

 

Stanowisko: Kierownik administracyjno-techniczny

 

Zakres podstawowych czynności

 • Nadzór nad udzielaniem zamówień i przestrzeganiem przepisów z zakresu pzp.
 • Administrowanie nieruchomościami CTK TRAKT.
 • Nadzór nad infrastrukturą techniczną CTK TRAKT w zakresie jej prawidłowego i efektywnego funkcjonowania oraz eksploatacji w tym:
  – instalacjami budynkowymi Bramy Poznania,
  – instalacjami IT CTK TRAKT oraz IT ekspozycji stałej Bramy Poznania,
  – w przyszłości instalacjami budynkowymi, IT i ekspozycji stałej w Centrum Szyfrów ENIGMA.
 • Przygotowywanie i nadzór nad realizacją planów eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań ujętych w WPF Miasta Poznania (w zakresie dotyczącym CTK TRAKT).
 • Organizacja i nadzór nad prawidłowym i efektywnym wykonywaniem usług z zakresu utrzymania porządku, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej oraz ubezpieczeń.
 • Uczestniczenie w procesie przygotowywania budżetu CTK TRAKT, sprawowanie nadzoru nad jego wykonaniem oraz realizacja sprawozdawczości z wykonania.
 • Opracowywanie i koordynacja prac nad przygotowaniem dokumentacji przetargowych/zapytań ofertowych związanych z eksploatacją, remontami i inwestycjami oraz zadań ujętych w WPF (w zakresie dotyczącym CTK TRAKT).
 • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji stanu nieruchomości, których właścicielem / operatorem jest CTK TRAKT, dokumentacji technicznej, dokumentacji niezbędnej do eksploatacji ww. nieruchomości wraz z instalacjami.
 • Przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień, regulaminów związanych z obszarem kompetencji technicznych.
 • Zarządzanie i nadzorowanie pracą podległego zespołu wsparcia technicznego oraz IT i stanowiska ds. administracji.
 • Współpraca z zespołami merytorycznymi CTK TRAKT w zakresie zabezpieczenia technicznego realizowanych zadań, projektów, wydarzeń w tym w szczególności wystaw czasowych i ekspozycji stałych.
 • Organizacja i nadzór nad niezbędnymi zakupami wyposażenia technicznego, biurowego, IT dla CTK TRAKT.

 

Wymagania obowiązkowe

 • doświadczenie w pracy ogółem min. 5 lat,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem min. 3 lata,
 • wykształcenie wyższe techniczne/ zarządzanie nieruchomościami,
 • doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy z zespołem, decyzyjność umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność, fachowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność,
 • wiedza na temat zasad działania systemów IT,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych i finansów publicznych,
 • biegła znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • wysoka kultura osobista.

 

Wymagania dodatkowe

 • mile widziana licencja zarządcy nieruchomości,
 • wiedza na temat systemów zarządzania ekspozycją (treścią i urządzeniami multimedialnymi).

 

Wymagane dokumenty

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 

Inne informacje:

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się samorządowej instytucji kultury,
 • samodzielność w działaniu oraz możliwość samorealizacji,
 • wyjątkową atmosferę pracy w zgranym, profesjonalnym i doświadczonym zespole,
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań w terminie do 2019-03-28.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Aby aplikacja wzięła udział w rekrutacji w zgłoszeniu należy dopisać poniższą klauzulę zgody:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

 

 

Część informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@trakt.poznan.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Konsekwencją przetwarzania Pani/Pana danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

 

Link do ogłoszenia – Biuletyn Informacji Publicznej

Bilety on-line
English Version