open sub menu
Przetarg nieograniczony 07.07.2014 r.

Poznań: Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu wraz z terenem przyległym
Numer ogłoszenia: 216810 – 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Turystyki Kulturowej Trakt , ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 647 7606, faks 61 647 7638.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bramapoznania.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu wraz z terenem przyległym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu wraz z terenem przyległym tj. obiektu położonego przy ul. Gdańskiej 2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego określają załączniki: – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, – Wykaz powierzchni do czyszczenia wraz z wyposażeniem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, – Instrukcja eksploatacji i konserwacji stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ, – Czyszczenie i konserwacja ekspozycji stałej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ, – Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, – Mapa terenu stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 5% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdzi jego spełnienie poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 7 do SIWZ)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi z zakresu kompleksowego utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej, z których każda trwała co najmniej 6 miesięcy w ramach jednego kontraktu, o wartości dla każdego kontraktu przekraczającej lub równej 200.000,00 zł brutto (załącznik nr 8 do SIWZ).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz co najmniej 10 maszyn wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdzi jego spełnienie poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 7 do SIWZ)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży kopie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: – sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, – zmiana zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy, – zmiana osobowa: zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana – za zgodą Zamawiającego, podwykonawców wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawców.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bramapoznania.pl/en/przetarg-nieograniczony-07-07-2014-r
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT ul. Gdańska 2 61-123 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2014 godzina 15:00, miejsce: Sekretariat Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT ul. Gdańska 2 61-123 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Warning: filesize(): stat failed for /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/uploads/2014/06/Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Wykaz-powierzchni-i-wyposażenia1.xls in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 38

Warning: Division by zero in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 41

Warning: filesize(): stat failed for /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/uploads/2014/06/Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Wykaz-powierzchni-i-wyposażenia.xls in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 38

Warning: Division by zero in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 41

Warning: filesize(): stat failed for /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/uploads/2014/06/Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Instrukcja-eksploatacji-i-konserwacji.pdf in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 38

Warning: Division by zero in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 41

Warning: filesize(): stat failed for /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/uploads/2014/06/Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Czyszczenie-i-konserwacja-ekspozycji-stałej.pdf in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 38

Warning: Division by zero in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 41

Warning: filesize(): stat failed for /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/uploads/2014/06/Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór-Umowy.pdf in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 38

Warning: Division by zero in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 41

Warning: filesize(): stat failed for /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/uploads/2014/06/Załącznik-nr-6-do-SIWZ-mapa-terenu-przyległego.jpg in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 38

Warning: Division by zero in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 41

Warning: filesize(): stat failed for /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/uploads/2014/06/Załącznik-nr-7-do-SIWZ-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków.pdf in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 38

Warning: Division by zero in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 41

Warning: filesize(): stat failed for /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/uploads/2014/06/Załącznik-nr-8-do-SIWZ-wykaz-wykonanych-usług.pdf in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 38

Warning: Division by zero in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 41

Warning: filesize(): stat failed for /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/uploads/2014/06/Załącznik-nr-9-do-SIWZ-wykaz-sprzętu.doc in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 38

Warning: Division by zero in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 41

Warning: filesize(): stat failed for /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/uploads/2014/06/Załącznik-nr-10-do-SIWZ-oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-na-podst.-art.-24.pdf in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 38

Warning: Division by zero in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 41

Warning: filesize(): stat failed for /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/uploads/2014/06/Załącznik-nr-11-do-SIWZ-oświadczenie-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej.pdf in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 38

Warning: Division by zero in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 41

Warning: filesize(): stat failed for /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/uploads/2014/06/Załącznik-nr-12-do-SIWZ-formularz-ofertowy.doc in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 38

Warning: Division by zero in /home/ichot/ftp/bramapoznania.pl/en/wp-content/themes/brama/functions.php on line 41
tickets online