Rozwiń sub menu
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury”

UWAGA! ZAPISY NA KONFERENCJĘ SĄ JUŻ ZAMKNIĘTE!

 

 

W dniach 18 – 19 czerwca 2018 Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Forum Edukatorów Muzealnych organizują ogólnopolską konferencję naukową, której celem jest zdiagnozowanie:

–  wpływu nowych i zmodernizowanych instytucji kultury na edukację kulturową,

– stanu współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i instytucjami kulturalnymi w dziedzinie edukacji kulturowej.

 

 

Program konferencji

Program konferencji dostępny jest na dole strony w załączniku PDF.

 

 

Konferencja adresowana jest do:

– praktyków, pracowników instytucji kultury oraz osób z nimi współpracujących,

– teoretyków, których badania koncentrują się wokół problematyki edukacyjnej placówek kulturalnych, polityki kulturalnej, strategii rozwoju instytucji w obszarze ich programów i relacji społecznych,

– osób i ośrodków zajmujących się badaniami instytucji kultury i ich oddziaływania, a także rozwijających innowacyjne programy i projekty edukacyjne w zakresie kultury.

Konferencja odbędzie się w Bramie Poznania, pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, otwartym dla publiczności 2014 roku.

 

 

 

 

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny dla osób, których propozycje referatów zostaną zakwalifikowane przez Radę Programową Konferencji. Dla pozostałych uczestników opłata konferencyjna wynosi 123 złote. Obejmuje koszt cateringu i bankietu. Należy ją wnieść w terminie 13 marca – 10 czerwca 2018 w Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu.

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W Polsce w ostatniej dekadzie doszło do bezprecedensowego rozwoju infrastruktury instytucji kultury. Powstały nowe uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej, które prowokują do pytania o wpływ zrealizowanych inwestycji na założenia i formy pracy edukacyjnej oraz programowej instytucji kultury.  Warunki lokalowe, technologiczne, organizacyjne i kadrowe w nowopowstałych lub zrewitalizowanych budynkach otwierają perspektywę dla wprowadzania adekwatnych do nich metod edukacji, przezwyciężającej ograniczenia, konwencje i przyzwyczajenia dotychczasowych praktyk edukacyjnych, wynikające niejednokrotnie z barier infrastrukturalnych. Nowe, modernizowane i rewitalizowane przestrzenie placówek kulturalnych stanowią jednocześnie atrakcyjne miejsca dla śmiałych projektów wystawienniczych, koncertów, przedstawień i spektakli.

Wyjątkowa sytuacja wielu instytucji prowokuje do pytań o to, na ile ma ona wpływ na głębszą refleksję teoretyczną i zastosowania praktyczne – refleksję nad zadaniami i funkcjami takich instytucji kultury jak muzea, biblioteki, teatry, filharmonie czy opery oraz zastosowanie w strategiach prezentacji, budowania relacji z odbiorcami, stosowanych formach komunikacji czy metodach edukacji.

Rozwojowi infrastruktury w dziedzinie kultury towarzyszy zwiększona świadomość różnorodności form edukacji kulturowej. W związku z tym interesujące wydaje się także pytanie o to, na ile procesy te znajdują odzwierciedlenie w programach studiów i poszczególnych przedmiotów, które przygotowują do zawodu absolwentów uniwersytetów i uczelni artystycznych. To z nich przecież rekrutowany jest obecny i przyszły personel tych instytucji (kuratorzy, bibliotekarze, kustosze, artyści, wykonawcy, edukatorzy), a także przyszli ich badacze i teoretycy. Stąd w trakcie konferencji szczególny nacisk położony zostanie na prezentację innowacyjnych propozycji kształcenia już realizowanych lub planowanych w najbliższym czasie na uczelniach wyższych w Polsce.

 

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

  • Piotr Górajec – Forum Edukatorów Muzealnych
  • dr Monika Herkt – zastępca dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
  • Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie
  • dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP – Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
  • dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie
  • Robert Mirzyński – Dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
  • dr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM – przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania
  • dr Marcin Szeląg – Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, (przewodniczący)

 

 

Organizatorzy konferencji

Organizatorzy konferencji

 

 

Bilety on-line
English Version